Việc giao dịch và trao đổi tiền điện tử giữa những người mua và bán sẽ vẫn phải chịu một khoản phí cho mọi giao dịch trên sàn.

Đối với người mới, tiền điện tử là một khái niệm tuy mới những đã thực sự trở nên thông dụng. Tiền…

Hình minh họa cho cơ chế Slashing của Free TON

Blockchain Free TON đã phát triển một cách hoàn thiện thông qua các cuộc thi và từ quan hệ đối tác. Bất kỳ ai trong hệ sinh thái đều có thể đề xuất các cuộc thi của riêng họ, cuộc thi này cuối cùng sẽ đóng góp vào sự phát…

Quá trình chuyển giao sang giai đoạn tiếp theo của Free TON đã bắt đầu, được đánh dấu bằng sự chuyển đổi hoàn toàn sang rust node, và bởi do có tốc độ cao và tiềm năng lớn về khả năng mở rộng mạng; một cách tiếp cận mới đối…

Việt Nam Subgovernances

Tại sao Free TON cần tới các quản trị viên đa quốc gia, mục đích để tạo ra là gì và tại sao đề xuất từ ​​các đại diện tới từ cộng đồng Việt Nam lại được cộng đồng chấp nhận?

Vào tháng 3 năm 2021, một thành viên quản…

TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN 36.000 TON CRYSTAL🏆🏆🏆

— — — — — — — — — — — — — — — — -

Xin trân trọng thông báo tới các bạn nội dung Cuộc thi Sáng tạo Video giới thiệu về Free TON như sau:

Mục…

Kỷ lục về tốc độ nhanh nhất trên thế giới đã kết thúc với kết quả thuộc về Rust Cup, đồng thời có khả năng gỡ lỗi phát sinh nhanh của Free TON, các giải pháp mới hiện nay đang ngày càng sáng tạo hơn nữa. …

Broxus, một trong những nhà phát triển hàng đầu của nền tảng Free TON, đã có thông báo rằng họ đã thực hiện các cập nhật quan trọng dành cho TON Swap, DEX do FreeTON cung cấp. …

Vừa qua với kết quả của cuộc thi về ví TON trên tiện ích mở rộng Chrome, chủ sở hữu TON Crystal hiện nay đã có thêm một lựa chọn khác để lưu trữ tiền của mình — Ví TON tới từ nhóm SVOI.dev. …

Một báo cáo chính thức của blockchain Free TON, vừa được nêu ra vào ngày 11 tháng 8 năm 2021 bởi CTO của TON Labs, Mitja Goroshevsky, chứa một số giải pháp công nghệ mới cần được xem xét cẩn thận, chi tiết hơn. …

Bên cạnh nhiều lợi thế sẵn có, nền tài chính tiền số cũng tiềm ẩn một số nguy cơ và rủi ro, chủ yếu liên quan đến việc bản thân chủ sở hữu quỹ bị mất đi danh tính.

Bạn phải đánh đổi lấy sự an toàn của chính bạn…

Free TON Vietnam

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store